George 孖宝缆

真正既孖宝缆只有三级,就係2,3,4。以100蚊做一个基码,第一注下200蚊,赢左,就下400蚊,但输左呢,就下300蚊。如果买300蚊赢左就买600蚊,输左就买400蚊。如果400蚊赢左,就买800蚊,输左就算呢条缆断左,唔再跟落去架喇。

即係话,200蚊第一级输左就买300蚊。300蚊第二级输左就买400蚊,如果400蚊都输埋,就算断左一係缆,共输去900蚊。但在三级中任何一级中左个孖宝,都会得到600至700蚊。所以呢个安排,仲好过玩平注。因为输三铺至输900蚊,即係平均每铺要输300蚊。但中左呢,每铺就唔止赢300蚊勒。

另外注意,呢条缆在任何一级中左孖宝,都要加注继续买,直至买到断先缩回买200蚊。例如:买200,赢左,买400,又赢左,跟住就加注买300,如果赢,就买600,再赢就买400,800;500,1000;600,1200……一路买到佢爆为止。又例如买200,输左,买300,赢左,买600,又赢左,于是继续加注:400,800;500,1000; 600,1200;700,1400……直至输一铺,就缩回买200。再畀一个例:买200输左,买300,又输左,买400, 赢左,再买800,又赢左,于是就加注买:

500,1000;600,1200;700,1400;800,1600…….真至输一铺就缩回买番200,再从头开始。

计过平均每铺输300,但平均每铺约可赢316以上。假设连输12铺,就会输12/3 X 900 = 3600

但连赢12铺呢?就会赢600 + 900 +1200 + 1500 + 1800 + 2100(共六个加注孖宝) = 8100了

所以,只要有好的庄閒法配合,这条孖宝缆是很有效的。不过,千万要注意,切不可用多级的孖宝缆,因为太过犯本,输了很难追回的。

Back to Top